Poučenie o odstúpení od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa:

  • keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
  • keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
  • keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese:


AMICIUS s.r.o.

946 34  Bátorove Kosihy 1321

e-mail: amicius@amicius.sk

tel.: +421 907 698712


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu: AMICIUS s.r.o., 946 34 Bátorove Kosihy 1321. Je dôležité, aby nám bol balík doručený na našu adresu, nie uložený na pošte.

Zašlite nám tovar späť (nie na dobierku) alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.***************************************************************************


Formulár na odstúpenie od zmluvy

(prosím vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Predávajúci:

AMICIUS s.r.o.

946 34 Bátorove Kosihy č. 1321

IČO: 52 933 393

e-mail: amicius@amicius.sk

tel.: +421 907 698712

 

Kupujúci (spotrebiteľ):

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania: ................................

Dátum prevzatia tovaru: ................................

Číslo objednávky: ................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ................................

Adresa spotrebiteľa:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Platbu žiadam vrátiť (zaškrtnite jednu z možností):

poštovou poukážkou,

bezhotovostne prevodom na účet (číslo účtu v tvare IBAN):

    ...............................................................................................................................................................

Dôvod odstúpenia (nepovinné):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): .............................................

Dátum: ................................