Obchodné podmienky, reklamačné podmienky
a ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.amicius.sk:

AMICIUS s.r.o.

Výpis z obchodného registra  nájdete :

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=511082&SID=9&P=1 

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Objednávka tovaru

 

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 

Preberanie balíkov:

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúcemu sa odporúča prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, môže spísať s dopravcom škodový zápis a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

2. Dodacie lehoty

 

Tovar objednaný do 12:00 hod. bude doručený do 48 hodín.

 

3. Poštovné a balné, spôsob platby

 

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej informácie:

Pri objednávke do 50,00 EUR:   7,00 EUR

Pri objednávke od 50,01 EUR:   ZADARMO

 

Spôsob platby: na dobierku alebo vopred bankovým prevodom na účet.

 

4. Vrátenie tovaru a peňazí

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť (nie na dobierku), v originálnom, čo najmenej porušenom obale, späť na adresu: AMICIUS s.r.o., 946 34 Bátorove Kosihy 1321. Je dôležité, aby nám bol balík doručený na našu adresu, nie uložený na pošte. Za každý vrátený, nepoškodený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 14 dní.

 

5. Zrušenie objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: amicius@amicius.sk

 

6. Reklamácia tovaru - záručná doba

 

Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

 

7. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 10.3.2021 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.


Reklamačné podmienky

 

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

 

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť AMICIUS s.r.o. nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov. 

 

Vymedzenie pojmov:

a)   Predávajúci: AMICIUS s.r.o., 94634 Bátorove Kosihy 1321

        IČO: 52933393

        DIČ: 2121180776

        AMICIUS s.r.o. je registrovný Okresnýn súdom Nitra, odd. Sro, vložka č. 50549/N

b)   Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod eshop.amicius.sk.

c)   Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

d)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

 

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

 

1.    Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má občan právo túto závadu reklamovať.

2.    Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

3.    Predávajúci  nezodpovedá za závady:

a)    ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)

b)    spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

4.    Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.


Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

 

1.    O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu amicius@amicius.skČlánok III.

Práva a zodpovednosť za závady

 

1.    Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

3.    Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.

4.    V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.


Článok IV.

Odstrániteľné závady

 

1.    Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.

2.    Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Článok V.

Neodstrániteľné vady

 

1.    Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závad vec riadne užívať.


Článok VI.

Záverečné ustanovenie

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 22.2.2021


Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť AMICIUS s.r.o., sídlom 94634 Bátorove Kosihy 1321, IČO: 52 933 393 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu NITRA, Vložka číslo 50549/N

Kontaktné údaje predávajúceho: email: amicius@amicius.sk, tel.: 0903740305


2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou AMICIUS s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti AMICIUS s.r.o.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail amicius@amicius.sk.


4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:


5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.


6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.


Dátum poslednej aktualizácie 22.2.2021